Voyage au Japon, région du Kansai

Kyoto, Osaka, Nara, Otsu, Koya-san, Kurama

Voyage au Japon, région du Kansai