Kitano Tenman-gu

Maiko et Geisha

Kitano Tenman-gu