Restaurant Kasugano

Menu : Tempura Udon & Amazake

Restaurant Kasugano