Osaka-eki (大阪駅)

Dernier souvenir avant mon départ pour Kyoto.

Osaka-eki (大阪駅)